Potřebuji si zařídit - Životní situace - Potřebuji si na úřadě zařídit

Výpis z Rejstříku trestů právnických osob

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Výpis z Rejstříku trestů právnických osob
4. Základní informace
k životní situaci
Výpis se vydává na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, které je možno vydat ověřené výpisy.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Pro výpis z RTPO je třeba znát IČO nebo název právnické osoby , které se výpis týká. Výpis z RTPO se vydává na počkání prostřednictvím systému CzechPOINT a opatří se ověřovací doložkou.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit

Ověřené výpisy se vydávají na kontaktních místech veřejné správy.

        

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00; Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek činí 100,- Kč za první stránku výpisu, za každou další 50,-Kč. Lze uhradit na místě v hotovosti nebo platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb., o inforamčních systémech veřejné správy.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.7.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.7.2018
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Zprostředkovaná identifikace

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Zprostředkovaná identifikace
4. Základní informace
k životní situaci
k životní situaci Zprostředkovaná identifikace se vydává na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby a slouží ke splnění povinnosti  identifikovat stranu obchodu nebo transakce.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, které je možno vydat ověřené výpisy.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žadatel musí znát název právnické osoby, pro kterou je identifikace určena a účel identifikace.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Zprostředkovaná identifikace se provádí na kontaktních místech veřejné správy.                   
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková, Ivana Křížková, Lucie Vojáčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu, vízový štítek,  pobytový štítek, případně jiný doklad cizince, podpůrný doklad (řidičský průkaz, rodný list, zaměstnanecký průkaz), v případě právnických osob doklad potvrzující existenci právnické osoby (většinou v obchodním rejstříku), v případě zmocněnců plná moc.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Nejsou stanoveny.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Správní poplatek 200 Kč za 1 zprostředkovanou identifikaci.  Lze uhradit na místě v hotovosti nebo platební kartou.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Elektronicky ověřený výstup ze systému CzechPOINT se vydává na počkání.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů , zákon č. 500/2014 Sb,.správní řád, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213, 321 612 144 nebo 321 612 142
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

Ivana Křížková, tel. 321612144,

e-mail: krizkova@cesbrod.cz

Lucie Vojáčková, tel. 321612142,

e-mail: vojackova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.7.2018
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.7.2018
29. Datum konce platnosti
popisu
 
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 

Řešení životních situací

Zde si můžete vyhledat strukturované postupy pro řešení některých životních situací pomocí našeho úřadu. Jedná se jak o přenesenou působnost (stavební řízení, matriky, živnostnenská oprávnění apod.), tak o samostatnou působnost (občanské aktivity, pronájmy prostor apod.).

Bydlení

Koupě, nájem bytu nebo domu, výměna zařízení v bytě nebo nebytových prostorách, provedení oprav domu, nájemní smlouvy ...
Seznam jednotlivých situací

Czechpoint - vydávání ověřených výpisů

Výpis z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z bodového hodnocení řidiče ...
Seznam jednotlivých situací

Doprava

Registr vozidel, registr řidičů, schválení technické způsobilosti, zadržené řidičské průkazy, řidičská oprávnění, pozemní komunikace, přestupky, způsobilost k řízení motorových vozidel.....
Seznam jednotlivých situací

Majetek města, věcná břemena

Koupě a pronájem pozemku, žádost o souhlas vlastníka pozemku, žádost o zřízení věcného břemene, pronájem nebytových prostor, pojistné události....
Seznam jednotlivých situací

Matrika a evidence obyvatel

Jméno a příjmení, uzavření manželství, státní občanství, vydávání a ověřování matričních dokladů, ověřování dokladů, hlášení trvalého pobytu, zprostředkování kontaktu ....
Seznam jednotlivých situací

Místní poplatky

Ze psů, za komunální odpad, ze vstupného, za zábor veřejného prostranství...
Seznam jednotlivých situací

Občanské aktivity

Jak podat petici, jak podat stížnost, jak žádat o informace, střet zájmů, shromažďování občanů, místní referenda .....
Seznam jednotlivých situací

Osobní doklady

Občanské průkazy, cestovní doklady, .....
Seznam jednotlivých situací

Podnikání

Živnostenské oprávnění, elektronické podání do Živnostenského rejstříku z počítače podnikatele, žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost a povolování provozu výherních hracích přístrojů...
Seznam jednotlivých situací

Sociální věci

Problematika zdravotně postižených, nezaměstnaných, rodin, příspěvky na péči, hmotná nouze...
Seznam jednotlivých situací

Stavební řízení a památková péče

Stavební povolení, územní souhlas, kolaudační souhlas, ohlášení jednoduchých staveb a terénních úprav, kolaudační souhlas, památková péče...
Seznam jednotlivých situací

Stížnosti a přestupky

Jak podat stížnost, oznámení přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku...
Seznam jednotlivých situací

Životní prostředí a zemědělství

Vodní hospodářství, odpady, ovzduší, lesy, lovecké a rybářské lístky, kácení dřevin, ...
Seznam jednotlivých situací

Ostatní

Volby (vydávání voličských průkazů, registrace kandidátních listin), ztráty a nálezy, užití znaku města .....
Seznam jednotlivých situací

Nenašli jste potřebný postup řešení vaší situace?

Zkuste Portál veřejné správy České repuliky

15.02.2011 Bydlení

Doprava

Registrace vozidel

Schválení technické způsobilosti

Registr řidičů

Zadržené řidičské průkazy, řidičská oprávnění

Pozemní komunikace

Způsobilost k řízení motorových vozidel

15.02.2011 Doprava

Majetek města, věcná břemena

Pozemková agenda

Nebytové hospodářství – pronájem nebytových prostor

Pojištění majetku města

Ohlášení poškození majetku ve vlastnictví města

Zápůjčka inventáře města

14.02.2011 Bydlení

Czechpoint

14.02.2011 Bydlení

Ostatní

Volby

Ztráty a nálezy

Splátkové kalendáře na úhrady pokut

Užití znaku města Český Brod

Povolení provozu výherních hracích přístrojů

14.02.2011 Bydlení
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist