Životní situace - Občanské aktivity

Hlasování v místním referendu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Hlasování v místním referendu.
4. Základní informace
k životní situaci

Místním referendem rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti obce. Organizace hlasování a zjišťování výsledků místního referenda je obdobná jako při konání voleb do zastupitelstev obcí. Osoby oprávněné hlasovat v místním referendu jsou vedeny v seznamu oprávněných osob pořizovaném jako výpis ze stálého seznamu voličů a dodatku stálého seznamu voličů vedených podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí. K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň poloviny oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily. Jde-li o místní referendum, v němž se rozhoduje o oddělení části obce nebo o sloučení obcí, anebo o připojení obce k jiné obci, je rozhodnutí přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob,

  • v případě oddělení, v té části obce, popřípadě částech obce, která se má oddělit,
  • v případě sloučení obcí nebo připojení obce v té obci, ve které byl návrh přípravného výboru podán.

Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem konání místního referenda oznámení o době a místě konání místního referenda, a to způsobem v místě obvyklým. Je-li na území obce více hlasovacích okrsků, uvede územní vymezení jednotlivých hlasovacích okrsků a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta obce v oznámení uvede adresy hlasovacích místností a otázky položené k rozhodnutí v místním referendu.

Obec, jehož zastupitelstvo místní referendum vyhlásilo, zajišťuje tisk hlasovacích lístků a jejich dodání tak, aby mohly být předány obcí nebo statutárním městem před zahájením hlasování všem okrskovým komisím.

Den konání místního referenda:

Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení, není-li v návrhu přípravného výboru uvedena doba pozdější. Dnem vyhlášení místního referenda je první den vyvěšení usnesení zastupitelstva obce.

Koná-li se místní referendum z rozhodnutí zastupitelstva obce, nesmí být den konání místního referenda stanoven tak, aby připadl do následujícího funkčního období zastupitelstva obce.

Hlasování v místním referendu se koná v jednom dni. Koná-li se hlasování v místním referendu současně s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do některé z komor Parlamentu České republiky nebo do Evropského parlamentu, koná se ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb. 

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba (občan ČR nebo cizinec), která má právo volit do zastupitelstva obce (dále jen "oprávněná osoba").

Překážkou, pro kterou se oprávněná osoba nemůže zúčastnit hlasování v místním referendu, je omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, zbavení způsobilosti k právním úkonům, omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast v místním referendu plnění povinností z této služby vyplývajících. 

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Dostavte se do hlasovací místnosti.

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Městský úřad Český Brod

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, 
S kým: odbor vnitřních věcí, Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro, číslo dveří 15, 16

Kdy: V úřední dny (pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.)

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, platným občanským průkazem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku. Oprávněná osoba, která se dostavila do hlasovací místnosti s hlasovacím průkazem (viz bod č. 15), je povinna tento hlasovací průkaz odevzdat okrskové komisi. Okrsková komise hlasovací průkaz k výpisu ze seznamu oprávněných osob přiloží a doplní údaje o oprávněné osobě do výpisu ze seznamu oprávněných osob; poté jí vydá hlasovací lístek a úřední obálku. Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, nebude jí hlasování umožněno.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není stanoven.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem konání místního referenda oznámení o době a místě konání místního referenda, a to způsobem v místě obvyklým. První zasedání okrskové komise svolá starosta obce tak, aby se konalo nejpozději 5 dnů přede dnem hlasování. První zasedání místní komise svolá starosta obce tak, aby se konalo nejpozději 10 dnů přede dnem hlasování. Členem příslušné komise může být jen oprávněná osoba, u níž nenastala překážka ve výkonu práva hlasovat v místním referendu. Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16:00 hodin. Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci řešení nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány

Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím okrsku podle místa trvalého pobytu, avšak může se účastnit hlasování v místním referendu na území obce, kde je přihlášena k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na její žádost hlasovací průkaz pro místní referendum a poznamená tuto skutečnost do výpisu ze seznamu oprávněných osob pro okrskovou komisi. Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu počínaje dnem vyhlášení místního referenda, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování příslušnému obecnímu úřadu, osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování. Obecní úřad předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.

16. Elektronická služba,
kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.150/2002 Sb., soudně řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním referendu podle ustanovení § 91a) soudního řádu správního, může podat u soudu každá oprávněná osoba nebo přípravný výbor, mají-li za to, že:
  • došlo k takovému porušení ustanovení tohoto zákona, které mohlo ovlivnit jeho výsledek,
  • bylo konáno místní referendum o věci, která nepatří do samostatné působnosti obce nebo statutárního města, nebo
  • bylo konáno místní referendum o věci, o níž místní referendum nelze konat; návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků hlasování.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Přestupku se dopustí:
  • oprávněná osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k témuž návrhu přípravného výboru více než jednou,
  • fyzická osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k návrhu přípravného výboru, ač není oprávněnou osobou,
  • fyzická osoba, která v podpisové listině uvede nepravdivé údaje. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 3 000 Kč.

Na přestupek a jeho projednání se vztahuje zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, výkon této působnosti je výkonem přenesené působnosti obce.

Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit místní referendum nebo s rozhodnutím přijatým v místním referendu konaném v záležitosti samostatné působnosti obce, vyzve ředitel krajského úřadu zastupitelstvo obce, aby do 2 měsíců zjednalo nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo obce neučiní, oznámí krajský úřad neprodleně tuto skutečnost Ministerstvu vnitra, které zastupitelstvo obce rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu. 
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení volební a sdružování

 
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Vyhlášení místního referenda 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba Mgr. Klára Uldrichová, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 141, 731 519 149,  e-mail: uldrichova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.2.2019
28. Popis byl naposledy
aktualizován
1.2.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoveno
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist