Životní situace - Podnikání

Ohlášení živnosti pro fyzické osoby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Ohlášení živnosti pro fyzické osoby
4. Základní informace k životní situaci Ohlašovací živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění.
Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona a vázané živnosti v příloze č. 2 živnostenského zákona.  Živnost volná s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je uvedená včetně oborů činností v příloze č. 4 živnostenského zákona.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Fyzická osoba, má plnou svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti a je bezúhonná, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to písemně ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Pointu).
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Oznámení změn se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

V souladu s elektronizací veřejné správy doporučujeme podnikatelům využívat elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu: jgqbsve. Veškeré informace jsou na stránkách RŽP(https://www.rzp.cz/elpod.html).

Podání je možné učinit též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Bc. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek, 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba připojí k ohlášení, nestanoví-li zákon jinak:
1. doklad o bezúhonnosti:

a) u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříku trestů si správní orgán vyžádá sám v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup
b) u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika výpis z evidence Rejstříku trestů. Nevydává-li tento stát výpis  z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
c) u osob, které jsou občany jiného státu než státu uvedeného v písmenu b) a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Výpis z evidence Rejstříku trestů si správní orgán vyžádá sám v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

2. doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována

3. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde má podnikatel umístěno své sídlo, liší-li se od bydliště (postačí i písemné souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti s umístěním). Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním sídla v jeho sídle.

4. doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (zahraniční osoba, která nezřizuje na území ČR organizační složku, není-li občanem EU)

5. doklady prokazující existenci podniku mimo ČR (zahraniční osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku)

6. doklady o provozování podniku mimo ČR (zahraniční osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku, není-li občanem EU, EHP nebo Švýcarska)

7. doklad o zaplacení správního poplatku.

Ustanovuje-li podnikatel odpovědného zástupce, též navíc následující doklady týkající se jeho osoby:
-  doklad o bezúhonnosti – viz. bod 1a), 1b) a 1c);
-  doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
-  prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být  úředně ověřen, nebyl-li učiněn osobně na živnostenském úřadě;

Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech musí být ověřena.

Požadavek na provedení úředního překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou, nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu EU, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

Při  jednání na živnostenském úřadě se prokazuje fyzická osoba platným průkazem totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen,podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM Jednotný registrační formulář – fyzická osoba“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

za ohlášení živnosti při vstupu do podnikání 1000 Kč

za další ohlášení živnosti 500 Kč

Pokud v rámci jednoho podání bude ohlášeno více živností, poplatek se vybírá jen jednou.

Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou. Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100, variabilní symbol: 13610559

Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Má-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti (viz bod 10), splňuje-li podnikatel podmínky provozování živnosti a netrvá-li překážka provozování živnosti, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a neprodleně vydá podnikateli výpis z živnostenského rejstříku.
Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad do 5 dnů a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

do 30 dnů ode dne vzniku práva provozovat živnost podat přihlášku k daňové registraci

do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy zahájila fyzická osoba provoz živnosti oznámit okresní správě sociálního zabezpečení zahájení samostatné výdělečné činnosti a podat přihlášku k důchodovému pojištění

do 8 dnů ode dne, kdy fyzická osoba zahájila provozování živnosti oznámit zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti

Hlášení volného pracovního místa, resp. Jeho obsazení příslušnému úřadu práce

Na žádost podnikatele lze tyto povinnosti učinit na živnostenském úřadě – prostřednictvím centrálního registračního místa (CRM).

Hlášení volného pracovního místa, resp. Jeho obsazení příslušnému úřadu práce

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Města Český Brod, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka jgqbsve

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze podat odvolání. Odvolání se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolacím orgánem odboru dopravy a obecní živnostenský úřad Města Český Brod je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Provozování činnosti, která je předmětem živnosti ohlašovací  volné, řemeslné a vázané bez příslušného oprávnění, je posuzováno jako přestupek, jehož následkem je uložení pokuty.
21. Nejčastější dotazy

Jakým způsobem lze prokázat odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilost stanoví živnostenský zákon.
Živnosti řemeslné, které jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona, mají prokazování odborné způsobilosti stanovené v §§ 21 a 22 živnostenského zákona. Základní odborná způsobilost spočívá zejména v doložení výučního listu, maturitního vysvědčení v příslušném studijním oboru nebo doložení vysokoškolského diplomu v příslušném studijním oboru. Tuto základní odbornou způsobilost lze nahradit i dokladem o rekvalifikaci v příslušném oboru a rokem praxe v oboru, nebo prokázáním šestileté praxe v oboru. Další náhrady odborné způsobilosti jsou uvedeny v citovaných ustanoveních.
Vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona. Odborná způsobilost pro tyto živnosti je upravena buď zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 zákona nebo stanovena touto přílohou. 
Doklady k prokazování odborné způsobilosti jsou natolik různorodé, že je zde nelze podrobně popsat a vyjmenovat, a pokud se Vaše doklady liší od uvedeného, doporučujeme problematiku odborné způsobilosti konzultovat s pracovníky obecního živnostenského úřadu.
K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou se prokazování odborné ani jiné způsobilosti nevyžaduje.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě např. na webových stránkách www.mpo.cz, nebo www.portal.gov.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o koncesi pro fyzické osoby

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) fyzická osoba 

Ustanovení  nového odpovědného zástupce/ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně 

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Bc. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.7.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 16.6.2020
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Oprávnění provozovat živnost vzniká dnem ohlášení 
18.02.11 Podnikání
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist