Životní situace - Podnikání

Ohlášení živnosti pro právnické osoby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Ohlášení živnosti pro právnické osoby
4. Základní informace k životní situaci Živnost může provozovat každá právnická osoba, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění.
Řemeslné živnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona  a vázané živnosti v příloze č. 2 živnostenského zákona. Živnost volná s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je uvedená včetně oborů činností v příloze č. 4 živnostenského zákona.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, v určitých případech likvidátor, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Česká i zahraniční právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to písemně ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. Czech Pointu).
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

V souladu s elektronizací veřejné správy doporučujeme podnikatelům využívat elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu: jgqbsve. Veškeré informace jsou na stránkách RŽP(https://www.rzp.cz/elpod.html).

Podání je možné učinit též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Bc. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek, 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Česká právnická osoba připojí k ohlášení:
I. doklad (o založení nebo vzniku):
a) o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, nebo doklad
b) o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud již byl zápis proveden. Výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.

II. doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném právu k objektu nebo místnostem, v nichž má právnická osoba sídlo, není-li již adresa sídla zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (postačí i písemné souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti s umístěním). 

III. doklady o bezúhonnosti odpovědného zástupce (je-li jeho ustanovení zákonem vyžadováno):
a) odpovědný zástupce s trvalým pobytem v České republice doklady o bezúhonnosti nepředkládá (živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů).
b) odpovědný zástupce, který je občanem  jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika výpis z evidence Rejstříku trestů. Nevydává-li tento stát výpis  z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
c) odpovědný zástupce, který je občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu b) a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží odpovědný zástupce  čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. 

Tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace dle zákona o uznávání odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

Výpis z evidence Rejstříku trestů si správní orgán vyžádá sám v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup                        

IV. doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;

V. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem;

VI. doklad o zaplacení správního poplatku.

Zahraniční právnická osoba připojí k ohlášení:
I. výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla (ne starší 3 měsíců);

II. doklady o provozování závodu mimo ČR (netýká se osob se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem v členském státu Evropské unie; (ne starší 3 měsíců)

III. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor v místě umístění organizační složky (v ČR), není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (postačí i písemné souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti s umístěním organizační složky)

IV. doklady odpovědného zástupce (je-li jeho ustanovení zákonem vyžadováno)
1.  doklad o bezúhonnosti: viz bod III písm. b) a c) stanovené pro českou právnickou osobu
2. doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
3. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem;

V. doklad o zaplacení správního poplatku.

Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen,podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM Jednotný registrační formulář – fyzická osoba“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

za ohlášení živnosti při vstupu do podnikání 1000 Kč

za další ohlášení živnosti 500 Kč

Pokud v rámci jednoho podání bude ohlášeno více živností, poplatek se vybírá jen jednou.

Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou.Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100, variabilní symbol: 13610559.

Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Má-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti (viz bod 10), splňuje-li podnikatel podmínky provozování živnosti a netrvá-li překážka provozování živnosti, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a neprodleně vydá podnikateli výpis z živnostenského rejstříku.
Nemá-li ohlášení zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve ohlašovatele k odstranění závad do 5 dnů a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu.
Na žádost zakladatelů, popř. orgánů nebo osob oprávněných podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena. Těmto právnickým osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů od doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil. Právnickým osobám již zapsaným do obchodního nebo obdobného rejstříku vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení .
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ve lhůtě do 90 dnů od vydání výpisu  podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.

Do 30 dnů ode dne vzniku práva provozovat živnost podat přihlášku k daňové registraci – lze  učinit prostřednictvím živnostenského úřadu (CRM)

Hlášení volného pracovního místa, resp. Jeho obsazení příslušnému úřadu práce - lze  učinit prostřednictvím živnostenského úřadu (CRM)

16. Elektronická služba, kterou lze využít V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad  Města Český Brod, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny epodatelna@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.
Odvolacím orgánem odboru dopravy a obecní živnostenský úřad  Města Český Brod je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Provozování činnosti, která je předmětem živnosti ohlašovací  volné, řemeslné a vázané bez příslušného oprávnění, je posuzováno jako přestupek, jehož následkem je uložení pokuty.
21. Nejčastější dotazy Jakým způsobem lze prokázat odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilost stanoví živnostenský zákon a u právnické osoby ji musí splňovat odpovědný zástupce.
Živnosti řemeslné, které jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona, mají prokazování odborné způsobilosti stanovené v §§ 21 a 22 živnostenského zákona. Základní odborná způsobilost spočívá zejména v doložení výučního listu, maturitního vysvědčení v příslušném studijním oboru nebo doložení vysokoškolského diplomu v příslušném studijním oboru. Tuto základní odbornou způsobilost lze nahradit i dokladem o rekvalifikaci v příslušném oboru a rokem praxe v oboru, nebo prokázáním šestileté praxe v oboru. Další náhrady odborné způsobilosti jsou uvedeny v citovaných ustanoveních.
Vázané živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona. Odborná způsobilost pro tyto živnosti je upravena buď zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 zákona nebo stanovena touto přílohou. 
Doklady k prokazování odborné způsobilosti jsou natolik různorodé, že je zde nelze podrobně popsat a vyjmenovat, a pokud se Vaše doklady liší od uvedeného, doporučujeme problematiku odborné způsobilosti konzultovat s pracovníky obecního živnostenského úřadu.
K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou se prokazování odborné způsobilosti nevyžaduje a proto není povinností pro tyto živnosti odpovědného zástupce ustanovovat.

Jakým dokladem máme prokázat vztah k sídlu?

Jedná se zejména o nájemní smlouvu, kupní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, postačí však i písemné prohlášení vlastníka, případně osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí.
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě např. na webových stránkách www.mpo.cz, nebo www.portal.gov.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o koncesi pro právnické osoby

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) právnická osoba 

Ustanovení  nového odpovědného zástupce/ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně 

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Bc. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.7.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 16.6.2020
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Oprávnění provozovat živnost vzniká právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku dnem ohlášení .

Oprávnění provozovat živnost vzniká právnickým osobám, které nejsou zapsány do obchodního rejstříku až dnem zápisu do tohoto rejstříku.

18.02.11 Podnikání
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist