Životní situace - Podnikání

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Oznámení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
4. Základní informace k životní situaci

Provozovnou se ve smyslu živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna.

Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Subjektem k oznámení změny je v případě:

a) fyzické osoby podnikatele sám podnikatel, popř. osoba jednající na základě plné moci

b) právnické osoby sama právnická osoba, která jedná prostřednictvím statutárního orgánu, popř. osoby jednající na základě plné moci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podnikatel může provozovat živnost ve více provozovnách, pokud k nim má vlastnické nebo užívací právo a pokud je provozovna pro provozování živnosti způsobilá.

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně s výjimkou automatů a mobilních provozoven je podnikatel podle živnostenského zákona povinen oznámit předem živnostenskému úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

V souladu s elektronizací veřejné správy doporučujeme podnikatelům využívat elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu: jgqbsve. Veškeré informace jsou na stránkách RŽP(https://www.rzp.cz/elpod.html).

Podání je možné učinit též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit Oznámení lze podat u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrální registrační místo (CRM).
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný doklad totožnosti
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen,podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání  změnového formuláře  je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM – změnový list“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně nebo oznámení o ukončení provozování živnosti v provozovně není zpoplatněno.

Je-li oznámení podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT), je třeba za přijetí tohoto podání uhradit poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Je-li oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně nebo oznámení o ukončení provozování živnosti v provozovně v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad tuto skutečnost bez zbytečných průtahů zapíše do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Není žádný jiný účastník
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny – to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny (např. souhlas obce). Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může  v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

Dále  musí podnikatel zajistit způsobilost provozovny pro provozování živnosti z hlediska zvláštních právních předpisů.

Při ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu na jaké adrese lze vypořádat případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy pro vypořádání závazků po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě, že si zvolíte živnostenský odbor Města Český Brod, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka jgqbsve

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění

Hygienické, požárně-bezpečnostní a další předpisy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Písemně vyjádřený nesouhlas s vydaným vyrozuměním o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku, včetně uvedení důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nesplnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti je posuzováno jako přestupek, jehož následkem může být uložení pokuty.

Živnostenský úřad pozastaví provozování živnosti v provozovně, jsou-li při provozování živnosti v dané provozovně závažným způsobem porušeny zvláštní právní předpisy.
21. Nejčastější dotazy

Jak musí být označena provozovna?

Živnostenský zákon v § 17 odst. 7 a 8 stanovuje, že provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby a identifikačním číslem provozovny. Mobilní provozovna a automat musí být dále označena údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny s výjimkou automatů, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat a kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Musím živnostenskému úřadu oznámit dočasné uzavření provozovny, např. z důvodu nemoci nebo dovolené?

Dočasné uzavření provozovny není podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznamovat. Je však povinen, nebrání-li tomu závažné důvody předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec dočasného uzavření. Za závažné důvody lze považovat např. náhlé onemocnění nebo úraz či jinou nečekanou událost, která by zabránila podnikateli uzavření provozovny předem řádně zveřejnit.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o koncesi pro fyzické osoby

Žádost o koncesi pro právnické osoby

Ohlášení živnosti pro fyzické osoby

Ohlášení živnost pro právnické osoby

Přerušení provozování živnosti

Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.6.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist