Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti fyzická osoba

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) - fyzická osoba
4. Základní informace k životní situaci

Oznamují se zejména tyto změny:

- získání akademického titulu,
- adresy sídla, umístění organizační složky závodu,
- změna doby, na kterou byl průkaz vydán (převážně u zahraničních FO),
- překážky provozování živnosti,
- změny všeobecných podmínek provozování živnosti,
- změna rozsahu dosavadního předmětu podnikání,

Podnikatel může na živnostenském úřadě, který plní funkci centrálního registračního místa – CRM, ve lhůtě stanovené zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů vůči okresní správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně nebo úřadu práce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Podnikatel nebo zmocněnec na základě písemné plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změny, které se oznamují, již musí existovat a musí k nim být doloženy doklady, které tyto změny prokazují, pokud je živnostenský úřad nevede ve své evidenci. Výjimkou je pouze změna rozsahu předmětu podnikání, která se ohlašuje předem.

Živnostenskému úřadu se neoznamují změny, které byly již dříve zapsány do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel občanem ČR), anebo v informačním systému cizinců (pokud je cizincem).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

V souladu s elektronizací veřejné správy doporučujeme podnikatelům využívat elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu: jgqbsve. Veškeré informace jsou na stránkách RŽP(https://www.rzp.cz/elpod.html).

Podání je možné učinit též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit Oznámit změny a doplnění údajů a dokladů lze u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v ČR. Zápis do živnostenského rejstříku tak provede obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek, 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro dopsání akademického titulu - doklad o uznání titulu (např. diplom).

Pro oznámení změny sídla, není-li sídlo totožné s bydlištěm - doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, např. nájemní, podnájemní či kupní smlouva, event. výpis z LV, písemný souhlas vlastníka nemovitosti nebo jiný věrohodný doklad. Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním sídla v jeho sídle.

Pro oznámení překážek provozování živnosti a ztráty bezúhonnosti - pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu v této věci.

Doklad o zaplacení správního poplatku, pokud změna podléhá správnímu poplatku (ústřižek složenky, výpis z účtu, stvrzenka z pokladního bloku).

Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.

V případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM – Změnový list“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny: 100 Kč

Změna rozhodnutí o udělení koncese:  500 Kč 

Poplatek za provedení změn se nesčítá, oznámí-li podnikatel více změn podléhajících poplatku, platí se poplatek pouze jedenkrát, a to v rozsahu sazby za změnu zpoplatněnou nejvyšší částkou.

Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou. Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100, variabilní symbol: 13610559.

Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel občanem ČR), anebo v informačním systému cizinců (pokud je cizincem). Změny, které se oznamují, již musí existovat. Výjimkou je změna rozsahu předmětu podnikání, která se ohlašuje předem. Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně se také ohlašuje předem, tzn. před zahájením (ukončením) činnosti.

Na základě oznámení změn a doložení dokladů živnostenský úřad podle okolností případu:
a) vydá po zaplacení správního poplatku výpis ze živnostenského rejstříku,
b) podnikatele písemně vyrozumí o provedení změn v živnostenském rejstříku, lhůta pro vydání vyrozumění není živnostenským zákonem stanovena, živnostenský úřad vyrozumí podnikatele po splnění zákonných požadavků bezodkladně, zpravidla nejpozději do 30 dnů, není-li oznámená změna doložena doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k doložení (stanoví lhůtu nejméně 15 dní) a zápis změn do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede,
c) v zákonem stanovených případech živnostenský úřad rozhodne podle okolností:
- o pozastavení provozování živnosti, nebo
- o zrušení živnostenského oprávnění, nebo
- o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace V některých případech odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou požadovány.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

S kvalifikovaným elektronickým podpisem lze využít elektronickou podatelnu na adrese centrální elektronické podatelny epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka: jgqbsve

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v živnostenském rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči obecnímu živnostenskému úřadu,  který zápis provedl.

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o pozastavení provozování živnosti, o zrušení živnostenského oprávnění či o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu, prostřednictvím  živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Odvolacím orgánem odboru dopravy a obecní živnostenský úřad v Českém Brodě je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad,

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nesplnění zákonem stanovené oznamovací povinnosti je posuzováno jako přestupek, jehož následkem může být uložení pokuty.

21. Nejčastější dotazy

Na kterém živnostenském úřadě mám změnu oznámit?

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v celé ČR, dle vlastního výběru. Nemusíte živnostenskému úřadu oznamovat změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel a v informačním systému cizinců.

 

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě https://www.rzp.cz/portal/cs/podnikani
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Zveřejněné životní situace a návody z oblasti podnikání.

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.6.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
zpět
Cesbrod