Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Podání odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Podání odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu.
4. Základní informace k životní situaci

Odvolání je řádným opravným prostředkem proti vydanému rozhodnutí nebo usnesení.

Odvolací řízení je upraveno v zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, konkrétně §§ 81-93. Podat odvolání je právem účastníka řízení, nikoli jeho povinnost.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Právo podat odvolání má účastník řízení, který může jednat osobně nebo zmocněnec na základě písemné plné moci, v případě právnické osoby statutární orgán, prokurista, popř. likvidátor či správce konkurzní podstaty.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Právo podat odvolání má účastník řízení, jestliže se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu nevzdal nebo jestliže již dříve podané odvolání nevzal zpět.

Odvolání se podává u správního orgánu, který vydal prvoinstanční rozhodnutí a proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí  dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán oznámil.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu se podává v písemné formě nebo ústně do protokolu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Z odvolání musí  být patrno:

 • kdo jej činí, 
 • proti kterému rozhodnutí směřuje,
 • v jakém rozsahu rozhodnutí napadá,
 • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
 • co se navrhuje.

Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Pokud odvolání těmto požadavkům nevyhovuje, zachází s ním správní orgán, který jej obdržel, jako s každým neúplným nebo nejasným podáním, tj. musí zajistit podle možností jeho doplnění a posuzovat je (v kontextu s předchozím řízením) podle jeho obsahu.

Odvolání musí mít dále tyto náležitosti:

 • u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání
 • u právnické osoby její název nebo obchodní firmu
 • identifikační číslo
 • fyzická osoba adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako sídlo, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • právnická osoba adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je určeno
 • podpis osoby, která jej činí  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Nelze však podat odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí. 

8. Na které instituci životní situaci řešit Odvolání se podává u správního orgánu, který vydal prvoinstanční rozhodnutí a proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Z důvodu prokazatelnosti podání v odvolací lhůtě se písemná odvolání doporučují doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, nebo poštou na adresu náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.

Dále je možné podat odvolání přímo na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, kancelář č.8.

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Bc. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Odvolání lze rovněž učinit  na živnostenském úřadu ústně  do protokolu u oprávněné úřední osoby uvedené v rozhodnutí. 

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Pro ústní odvolání do protokolu je nutné mít s sebou průkaz totožnosti, v případě zplnomocnění plnou moc.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Odvolání se podává volnou formou, formuláře nejsou k dispozici.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Podání odvolání nepodléhá správnímu poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může následně zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Jedná se o rozhodnutí o odvolání autoremedurou. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

Neshledá-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, podmínky pro postup rozhodnutí o odvolání autoremedurou, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání.

V případě nepřípustného nebo opožděného odvolání předá spis odvolacímu orgánu do 10 dnů.

Odvolání se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolacím orgánem odboru dopravy a obecní živnostenský úřad Města Český Brod je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor správních agend a krajský živnostenský úřad.

Jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné:
a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,
b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní orgán právní názor, jímž je správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, při novém projednání věci vázán; proti novému rozhodnutí lze podat odvolání, anebo napadené rozhodnutí nebo jeho část změní.

Neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro změnu, zrušení rozhodnutí nebo zastavení řízení, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí.

Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá odvolací správní orgán bez zbytečného odkladu.

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, správní orgán je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od dne obdržení spisu. Tato lhůta může být prodloužena až o 30 dnů, jestliže jde o zvlášť složitý případ nebo je nutné provést další úkony (např. nařídit ústní jednání, místní šetření, vyžádat si znalecký posudek, atd.). 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace V některých případech odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou požadovány.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Odvolání je možno učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem  na adrese centrální podatelny  epodatelna@cesbrod.cz nebo datovou schránkou jgqbsve.

Odvolatel současně uvede poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k odvolání.

Za podmínky, že odvolání je do 5 dnů potvrzeno, případně doplněno dle výše uvedeného odstavce, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím faxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jedná-li se o rozhodnutí o odvolání autoremedurou (tzn. o odvolání rozhodl prvoinstanční orgán, který napadené rozhodnutí vydal), pak proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se nelze dále odvolat.

Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení, popř. k obnově řízení v taxativně stanovených případech.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Podání odvolání proti rozhodnutí je právo účastníka řízení, který jej činí z vlastní vůle, z tohoto důvodu správní trest není stanoven.
21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Jediným oficiálním zdrojem právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Zveřejněné životní situace a návody z oblasti podnikání.

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Bc. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.8.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 16.6.2020
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
zpět
Cesbrod