Životní situace - Volby

Registrace kandidátních listin

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Registrace kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev
4. Základní informace
k životní situaci
Registrace kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
  • registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice
  • nezávislí kandidáti
  • sdružení nezávislých kandidátů
  • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1 kandidátní listinu; volí-li se do téhož zastupitelstva obce ve dvou nebo více volebních obvodech, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě.

Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo (§ 13), a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu (§ 12).

Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, kterým je pro účely tohoto zákona obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany (§ 22 odst. 4) nebo nezávislému kandidátu.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním kandidátní listiny vč. příloh  u příslušného správního orgánu k zaregistrování.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Místně příslušný pověřený obecní úřad a obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
V Českém Brodě odbor vnitřních věcí, Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro, číslo dveří 15, 16 a to v  pondělí a středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00h., nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
  • Doklad totožnosti
  • Kandidátní listinu, vč. příloh (petice, prohlášení kandidáta)
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Petice podporující kandidaturu volební strany petice.doc 50 kB

Prohlášení kandidáta prohlasenikandidata.doc 64 kB

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatky nejsou žádné.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce předložené kandidátní listiny. Registrační úřad ve lhůtě do 48 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce rozhodne o registraci nebo odmítnutí kandidátní listiny.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Všechny volební strany kandidující do téhož zastupitelstva.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Žádné
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
  • Zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhl. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zák. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany, které kandidátní listinu podaly, domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Praze (§ 59 odst. 2 zákona o volbách; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust. §  23 odst. 4 zákona o volbách třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu, který rozhodnutí vydal).
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Dle § 62 odst. 1 správního řádu je možné uložit účastníku řízení, ale i svědkovi pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, ztíží-li postup řízení zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší i po předchozím napomenutí pořádek při jednání, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání. Pořádkovou pokutu lze také uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Dle ustanovení § 63 odst. l správního řádu může správní orgán toho, kdo hrubě ruší pořádek, také vykázat z místa jednání, je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

V Českém Brodě se občané mohou obrátit na:
Odbor vnitřních věcí, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 15, 16

Adresa pro doručování:
Městský úřad  Český Brod, odbor vnitřních věcí, Husovo nám. 70, 282 24 Český Brod
Úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00h. hod.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad, odbor  vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Mgr. Klára Uldrichová, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 141, 731 519 149, e-mail: uldrichova@cesbrod.cz

Iveta Peukerová, referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 140, e-mail: peukerova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
1.3.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
17.02.11 Volby
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist