Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Občanské aktivity

Shromažďování občanů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Svolání a oznámení shromáždění.
4. Základní informace
k životní situaci

Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, průvody, konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.
Shromáždění lze konat, bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou a nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu konání shromáždění. Rozhodnutí o zákazu musí být vyvěšeno do 3 dnů od okamžiku přijetí platného oznámení. Shromáždění nelze konat v blízkosti budov Parlamentu České republiky a to v místech vymezených v příloze zákona.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob, dále jen svolavatel.

Shromáždění musí svolavatel písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu s výjimkou:
a) shromáždění pořádaných právnickými osobami přístupných jen jejich členům, či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům;
b) shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele, nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání;
c) shromáždění konaných v obydlích;
d) shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Veškeré podmínky a postupy pro oznámení shromáždění jsou dány

zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím v platném znění

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Oznámením shromáždění:
Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň pět dnů předem. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě.
Za právnickou osobu předloží oznámení ten, kdo jí v této věci zastupuje.
Oznámení může být předloženo též osobně v pracovní době podatelny Městského úřadu.  K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.
V oznámení musí svolavatel uvést:
a) účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení;
b) předpokládaný počet účastníků shromáždění;
c) opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení;
d) má-li jít o průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení;
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu svolavatele, včetně telefonického nebo jiného kontaktu, případně adresy k zasílání informací elektronickou poštou /u právnické osoby její název a sídlo/ a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu toho, kdo ji  v této věci zastupuje, včetně telefonického nebo jiného kontaktu, případně adresy k zasílání informací elektronickou poštou;
f) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu včetně telefonického nebo jiného kontaktu, případně adresy k zasílání informací elektronickou poštou toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele nebo skupiny osob.
Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.
Neuvede-li svolavatel potřebné údaje nebo jsou-li uvedené údaje neúplné, nepřesné, nebo nepravdivé, nebo nepředloží-li svolavatel k oznámení souhlas majitele nebo uživatele pozemku mimo veřejné prostranství úřad na to svolavatele neprodleně upozorní.
Povinnost svolavatele oznámit shromáždění je splněna, jestliže vady oznámení byly odstraněny alespoň pět dnů před konáním shromáždění

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Působnost ve věcech práva shromažďovacího vykonává:
a) obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat,
b) pověřený obecní úřad, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu,
c) krajský úřad, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu,
d) Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje. 

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: v případě shromáždění, konajícím se v územním obvodu města Český Brod na Městském úřadě Český Brod, odbor vnitřních věcí.
S kým: Mgr. Klára Uldrichová, MPA, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1. patro, tel. 321 612 141, 731 519 149, e-mail uldrichova@cesbrod.cz
Kdy: Osobní předání oznámení v podatelně MěÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56 v pracovní době podatelny.

Písemně: kdykoli, písemné oznámení adresovat MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Osobní doklad není třeba, pouze při osobním jednán občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Předepsaný formulář není stanoven.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. Platí se případně pouze za zábor veřejného prostranství. V případě potřeby záboru se spojte s odborem dopravy MěÚ.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Svolavatel: Shromáždění je nutno oznámit nejpozději pět dnů před konáním shromáždění.
Úřad: O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne příslušný správní úřad bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, lze shromáždění konat.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci řešení nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány

Oprávnění a povinnosti svolavatele:
Svolavatel je oprávněn činit všechna opatření ke svolání shromáždění. Zejména je oprávněn v souladu s oznámeným účelem shromáždění osobně či písemně nebo jinak zvát k účasti na něm. Úřad podle možností a okolností poskytuje svolavateli pomoc.
Výše uvedené oprávnění svolavatele zaniká, nebyla-li platně splněna oznamovací povinnost podle nebo bylo-li shromáždění zakázáno.
Je-li důvodná obava, že shromáždění bude rušeno, může svolavatel požádat úřad nebo Policii České republiky, aby shromáždění byla poskytnuta ochrana.
Svolavatel vydává přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění řádného průběhu shromáždění.
Svolavatel je povinen:
a) poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádného průběhu shromáždění zejména plnit pokyny úřadu a Policie České republiky a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy;
b) zajistit potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let;
c) být přítomen na jim oznámeném shromáždění a řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení;
d) dávat závazné pokyny pořadatelům;
e) dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován;
f) shromáždění ukončit.
Nepodaří-li se svolavateli při narušení pokojného průběhu shromáždění zjednat nápravu, požádá bez zbytečného odkladu o potřebnou pomoc úřad nebo Policii České republiky a vlastními prostředky vyzve účastníky k obnovení pokojného průběhu shromáždění. Může tak učinit též, jestliže se účastníci po ukončení shromáždění pokojně nerozejdou.

Vzejde-li ze shromáždění petice, postupuje se podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Předchozí ustanovení se přiměřeně vztahují i na shromáždění, která nemusí být oznamována.
Povinnosti účastníků shromáždění
Účastníci shromáždění jsou povinni dbát pokynů svolavatele a pořadatelů a zdržet se všeho, co by narušilo řádný a pokojný průběh shromáždění.
Po ukončení shromáždění jsou jeho účastníci povinni se pokojně rozejít. Je-li shromáždění rozpuštěno, jsou povinni neprodleně opustit místo shromáždění. V rozchodu jim nesmí být žádným způsobem bráněno.
Účastníci shromáždění nesmějí mít u sebe střelné zbraně, výbušniny nebo pyrotechnické výrobky. Rovněž nesmějí mít u sebe jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, lze-li z okolností nebo z chování účastníků usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím.
Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci. 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

Datová schránka: ID datové schránky Města Český Brod:    jgqbsve

elektronická podatelna má adresu: epodatelna@cesbrod.cz

Elektronické podání musí být zaručeno elektronickým podpisem.

Nemusí být zaručeno, pokud do 5 dnů bude potvrzeno písemně, nebo ústně do protokolu, nebo doručeno v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

- usnesení předsednictva ČNR č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod
 - zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 

18. Jaké jsou související
předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění, může svolavatel podat do 15 dnů od jeho vyvěšení na úřední desce žalobu u soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal (rozhodnutí musí být přiloženo, písemné vyhotovení rozhodnutí vydá úřad svolavateli na žádost). Soud rozhodne do 3 pracovních dnů.
Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění do 15 dnů podat žalobu u soudu. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo, nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem. Pro řízení se jinak přiměřeně použijí ustanovení soudního řádu správního.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit fyzické osobě pokutu podle konkrétního přestupku do 15.000 Kč. Přestupku proti právu shromažďovacímu se dopustí:
- ten, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno;
- svolavatel, nevydává-li přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny k zajištění řádného průběhu shromažďování;
- svolavatel, kterému se nepodařilo zjednat nápravu narušení pokojného průběhu shromáždění a který v této situaci nepožádá bez zbytečného odkladu o pomoc příslušný úřad Policii České republiky;
- ten, kdo neuposlechne pořádkových opatření svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinností;
- ten, kdo neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v tom brání;
- účastník shromáždění, který má u sebe střelnou zbraň, výbušninu nebo pyrotechnický výrobek, nebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a lze-li z okolností nebo z jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím;
- účastník shromáždění, který má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci;
- ten, kdo neoprávněně vnikne do shromáždění;
- ten, kdo nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění;
- ten, kdo brání účastníkům, aby se pokojně rozešli;
- ten, kdo neoprávněně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího. 

Právnické sobě může být za porušení povinností dle § 14a zákona 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění udělena pokuta až do 30.000 Kč.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Působnost úřadu
Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě, nebo v jinou dobu.
Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.

Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě:
a) popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů;
b) dopouštět se násilí, nebo hrubé neslušnosti;
c) jinak porušovat ústavu a zákony.
Úřad shromáždění zakáže též tehdy, jestliže
a) se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví,
b) na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání; nelze-li určit, které oznámení bylo doručeno dříve, rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů losováním.
Úřad může shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.
Úřad nemůže shromáždění zakázat z důvodů bezpečnosti či konání jiného shromáždění nebo z důvodu omezení dopravy a zásobování, jestliže svolavatel přijal návrh úřadu na změnu místa či doby konání shromáždění.
O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne úřad bezodkladně, nejpozději však do tří dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení.
Úřad písemné vyhotovení rozhodnutí vyvěsí na své úřední desce a rozhodnutí vyhlásí místním rozhlasem nebo jiným obdobným způsobem; pokud se má shromáždění konat na území dvou nebo více obcí, úřad zajistí, aby jeho rozhodnutí bylo vyhlášeno v obcích, v nichž se shromáždění má konat. Pokud o to svolavatel požádá, zašle mu úřad současně s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce písemné vyhotovení na vědomí. Vyvěšením na úřední desce je rozhodnutí oznámeno a svolavateli doručeno. Na žádost svolavatele mu úřad vydá písemné vyhotovení rozhodnutí. Pokud úřad ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nevyvěsí písemné vyhotovení rozhodnutí na své úřední desce, může svolavatel shromáždění uspořádat.
Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení může svolavatel do 15 dnů od doručení podat opravný prostředek u soudu, k němuž přiloží písemné vyhotovení rozhodnutí. Pro řízení platí obdobně ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů. Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do tří dnů. Rozhodnutí zruší, jestliže nebyly dány důvody k zákazu shromáždění. Svolavatel je pak oprávněn shromáždění uspořádat podle původního oznámení nebo později tak, aby shromáždění bylo uskutečněno do 30 dnů od právní moci rozhodnutí soudu. Jestliže shromáždění uspořádá v pozdější době, vyrozumí o tom úřad nejpozději 1 den před konáním shromáždění.
Jestliže se shromáždění koná, ačkoliv bylo zakázáno, zástupce úřadu vyzve svolavatele, aby shromáždění neprodleně ukončil. Pokud svolavatel neučiní účinná opatření, aby se účastníci pokojně rozešli, sdělí zástupce úřadu účastníkům, že shromáždění je rozpuštěno a vyzve je, aby se pokojně rozešli. Sdělení musí obsahovat důvody k rozpuštění a upozornění na následky neuposlechnutí této výzvy a musí být učiněno takovým způsobem, aby bylo účastníkům srozumitelné a aby se s ním všichni účastníci shromáždění mohli seznámit.
Za nepřítomnosti zástupce úřadu může shromáždění rozpustit i příslušník Policie České republiky.
Shromáždění, které se koná, aniž bylo oznámeno, bude rozpuštěno, jestliže nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz. To platí i pro shromáždění, která nebyla svolána.

Odpovědnost svolavatelů za přestupek není dotčena, i když shromáždění nebylo rozpuštěno.
Shromáždění je rozpuštěno i tehdy, jestliže shromáždění konané ve večerních hodinách

pokračuje i po stanovené době ukončení.
Shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo zakázáno, může být rozpuštěno, jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu takovým způsobem, že v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz z důvodů:
a) popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
b) dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti,
c) jinak porušovat ústavu a zákony,
nebo pokud mají účastníci shromáždění u sebe střelné zbraně nebo výbušniny či jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví a lze-li z okolností nebo z chování účastníků usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím nebo mají-li obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci.
Shromáždění může zástupce úřadu rozpustit, jestliže účastníci shromáždění páchají trestné činy a nápravu se nepodařilo zjednat jiným způsobem, zejména zákrokem proti jednotlivým pachatelům. V nepřítomnosti zástupce úřadu tak může učinit příslušník Policie České republiky

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo vnitra ČR
24.   Petice
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Klára Uldrichová, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí

27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.2.2019
28. Popis byl naposledy
aktualizován
1.2.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoveno
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist