Životní situace - Podnikání

Žádost o koncesi pro fyzické osoby

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Žádost o koncesi pro fyzické osoby
4. Základní informace k životní situaci Koncesovanou živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. 
Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona. 
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Fyzická osoba, která má plnou svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti a je  bezúhonná, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Fyzická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna podat  žádost o udělení koncese obecnímu živnostenskému úřadu.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení změn se podává v písemné formě, zpravidla na změnovém listě a to osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo v zastoupení (na základě plné moci).

V souladu s elektronizací veřejné správy doporučujeme podnikatelům využívat elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF). Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky úřadu: jgqbsve. Veškeré informace jsou na stránkách RŽP(https://www.rzp.cz/elpod.html).

Podání je možné učinit též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

8. Na které instituci životní situaci řešit U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Bc. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek, 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba připojí k ohlášení, nestanoví-li zákon jinak:
1. doklad o bezúhonnosti:
a) u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříku trestů si správní orgán vyžádá sám v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
b) u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika výpis z evidence Rejstříku trestů. Nevydává-li tento stát výpis  z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
c) u osob, které jsou občany jiného státu než státu uvedeného v písmenu b) a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Výpis z evidence Rejstříku trestů si správní orgán vyžádá sám v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup

2. doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;

3. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde má podnikatel umístěno své sídlo, liší-li se od bydliště (postačí i písemné souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti s umístěním).
Má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním sídla v jeho sídle.

4. doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu (zahraniční osoba, která nezřizuje na území ČR organizační složku, není-li občanem EU)

5. doklady prokazující existenci podniku mimo ČR (zahraniční osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku)

6. doklady o provozování podniku mimo ČR (zahraniční osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku, není-li občanem EU);

7. doklad o zaplacení správního poplatku.

Ustanovuje-li podnikatel odpovědného zástupce, též navíc následující doklady týkající se jeho osoby:
-  doklad o bezúhonnosti – viz. bod 1a), 1b) a 1c);
-  doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
-  prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být  úředně ověřen, nebyl-li učiněn osobně na živnostenském úřadě;

Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně jejich překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech musí být ověřena.
Požadavek na provedení  úředního překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou, nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu EU, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka

Při  jednání na živnostenském úřadě se prokazuje fyzická osoba platným průkazem totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě nejsou potřebné žádné formuláře, neboť dochází k přímému vyplnění elektronického formuláře referentem.

Podnikatelské subjekty mají  též možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz

Poštovním doručením vyplněného formuláře „CRM Jednotný registrační formulář – fyzická osoba“  živnostenskému  úřadu , který  Vám vydají na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo je ke stažení na webových stránkách www.mpo.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za žádost o koncesi při vstupu do podnikání 1000 Kč

za přijetí další  živnosti 500 Kč

Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou.Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100, variabilní symbol: 13610559.

Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Má-li žádost o koncesi všechny zákonem stanovené náležitosti (viz bod 10), splňuje-li podnikatel podmínky provozování živnosti, netrvá-li u něj překážka provozování živnosti a souhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy (je-li tento souhlas zákonem vyžadován), živnostenský úřad rozhodne o udělení koncese bez zbytečných průtahů a do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.
Nemá-li žádost zákonem stanovené náležitosti, živnostenský úřad vyzve žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad a ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o udělení koncese.
Rozhodne-li živnostenský úřad o udělení koncese, vydá podnikateli výpis.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

do 30 dnů ode dne vzniku práva provozovat živnost podat přihlášku k daňové registraci

do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy zahájila fyzická osoba provoz živnosti oznámit okresní správě sociálního zabezpečení zahájení samostatné výdělečné činnosti a podat přihlášku k důchodovému pojištění

do 8 dnů ode dne kdy fyzická osoba zahájila provozování živnosti oznámit zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti

Hlášení volného pracovního místa, resp. Jeho obsazení příslušnému úřadu práce

Na žádost podnikatele lze tyto povinnosti učinit na živnostenském úřadě – prostřednictvím centrálního registračního místa (CRM).

16. Elektronická služba, kterou lze využít V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Města Český Brod, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny epodatelna@cesbrod.cz nebo datovou schránkou jgqbsve
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu, kterým řízení o udělení koncese zastaví nebo žádost o koncesi zamítne, lze podat odvolání. Odvolání se podává ke krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím obecního živnostenského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolacím orgánem odboru dopravy a obecní živnostenský úřad Města Český Brod je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Provozování činnosti, která je předmětem koncesované živnosti bez příslušného oprávnění je posuzováno jako přestupek, jehož následkem je uložení pokuty.

Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

21. Nejčastější dotazy Jakým způsobem lze prokázat odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilost stanoví živnostenský zákon.
Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona a tato příloha také ve sloupci 2 stanoví odbornou způsobilost pro tyto živnosti, a to buď přímo sama a nebo odkazem na zvláštní právní předpisy. Doklady k prokazování odborné způsobilosti jsou natolik různorodé, že je zde nelze podrobně popsat a vyjmenovat, problematiku odborné způsobilosti doporučujeme konzultovat s pracovníky  živnostenského odboru

Mohu získat živnostenské oprávnění k provozování koncesované živnosti, když nesplňuji odbornou způsobilost? Nemám odborné vzdělání.

Ano, můžete, musíte však ustanovit odpovědného zástupce, který tuto odbornou způsobilost splňuje. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, a která je ve smluvním vztahu k podnikateli. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Jakým dokladem mám prokázat vztah k sídlu?

Jedná se zejména o nájemní smlouvu, kupní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, postačí ale i písemní prohlášení vlastníka nebo osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí.
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě např. na webových stránkách www.mpo.cz, nebo http://portal.gov.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti (žádost o koncesi) fyzická osoba 

Ustanovení  nového odpovědného zástupce/ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně 

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Bc. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.7.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 16.6.2020
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Oprávnění provozovat  koncesovanou živnost  vzniká fyzické osobě dnem nabytí právní moci rozhodnutí o koncesi. 
18.02.11 Podnikání
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist