Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Žádost o povolení provozu výherních hracích přístrojů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Povolení provozu výherních hracích přístrojů (dále VHP)
4. Základní informace k životní situaci K provozování VHP je nutné povolení, které se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) O povolení k provozování VHP může žádat pouze tuzemská právnická osoba bez majetkové účasti zahraničních osob. Za právnickou osobu je oprávněn jednat statutární orgán nebo tímto orgánem zmocněná osoba.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Povolení se vydá, jestliže provozování VHP je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel využito části výtěžku. K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky peněžní částku (dále jen tzv. „jistota“), která je za jednotlivého žadatele 2 000 000 Kč.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním písemné žádosti o povolení provozu VHP a předložení originálů dokladů požadovaných dle zákona ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, finanční odbor
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, Husovo náměstí 70, Finanční odbor

S kým: Kokešová Hana, tel. 321612168, kokesova@cesbrod.cz

Kdy: V pondělí a středu v úřední hodiny, tj. 8-17 hod. V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Plná moc osoby, která zastupuje provozovatele ve věci vyřízení žádosti
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů jednatelů společnosti ne starší 3 měsíců
 • Čestné prohlášení provozovatele (žadatele) o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí
 • Smlouva s odpovědnou osobou zodpovídající za zákaz vstupu do herny či provozovny osobám mladších 18 let
 • Potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty ve výši 2 mil. Kč ne starší 24 měsíců
 • Výpis osvědčení EZÚ
 • Herní plán na VHP
 • Návod na hru
 • Řád herny (pokud jsou VHP provozovány v hernách)
 • Prokázání způsobu nabytí VHP a v případě pronájmu opis této smlouvy
 • Smlouvu o pronájmu nemovitosti, případně jiný doklad ohledně nemovitosti, ve které mají být VHP provozovány
 • Stanovení způsobu a podmínek manipulace s VHP, stanovení tržeb dle počítadel, výběru a vkládání peněz
 • Zajištění odborného servisu (smlouva a živnostenský list)
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Žádost musí obsahovat období, na které má být povolení vystaveno, název a výrobní čísla VHP, umístění VHP, jména osob, které odpovědné za provoz VHP
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • Nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce činí 10.000,- Kč
 • Nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce činí 16.000,- Kč
 • Nejdéle na 1 kalendářní rok činí 30.000,- Kč
 • Povolení změny stálého umístění VHP činí 1.000,- Kč
 • Za změnu povolení při výměně VHP za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelnou pohromou činí 2.000,- Kč
 • Poplatek je splatný bez vyměření před vydáním rozhodnutí o povolení VHP

Poštovní poukázkou nebo převodem na účet KB a.s., č. 9294910237/0100, nebo hotově v pokladně Městského úřadu, variabilní symbol 1557

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Řízení je zahájeno dnem podání žádosti na úřadě a je ukončeno vydáním rozhodnutí. V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech je správní orgán povinen rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou stanoveny
16. Elektronická služba, kterou lze využít kokesova@cesbrod.cz, pro získávání informací
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva financí  č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Odvolání proti rozhodnutí o povolení provozu VHP lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Sankce v případě nedodržení podmínek zákona či povolení jsou uvedeny v § 43 a 48 zákona o loteriích a jiných podobných hrách
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo financí ČR – loterie a sázkové hry
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Finanční odbor
26. Kontaktní osoba Hana Kokešová, tel.: 321612168, e-mail:  kokesova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 10.3.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 10.3.2011
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
zpět
Cesbrod