Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
4. Základní informace k životní situaci Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Každá fyzická nebo právnická osoba, a to osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Do živnostenského rejstříku, s výjimkou přehledu o uložených pokutách a rodných čísel, má právo nahlížet každý bez udání důvodu.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel požádá o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Uvede jemu známé informace, které mohou vést k jednoznačné identifikaci subjektu, o jehož výpis žádá.

Živnostenský úřad z rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podobě.

Výpis podle § 47 (vydává se pouze podnikateli)

Úplný výpis, který obsahuje všechny údaje s výjimkou údajů o rodném čísle,  pokutách – tyto údaje jsou poskytovány pouze podnikatelům 

Částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu, s výjimkou údajů o rodném čísle,  pokutách – tyto údaje jsou poskytovány pouze podnikatelům 

Potvrzení o určitém zápisu, popřípadě o tom, že v rejstříku určitý zápis není

8. Na které instituci životní situaci řešit U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě, že si zvolíte odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, Vaše podání přijmou a vyřídí pracovníci odboru v přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku.
V případě žádosti o výpis včetně údajů o pokutách a rodných číslech musí žadatel prokázat právní zájem, to neplatí, žádá-li si žadatel o výpis sám na sebe.
Jedná-li jménem žadatele zmocněnec, musí  být vybaven písemnou plnou mocí. 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formulář lze získat na obecním živnostenském úřadu, na kterém bude žadatel o výpis žádat. V případě, že bude žadatel žádat o výpis na Obecním živnostenském úřadu v Českém Brodě, naleznete formulář ke stažení zde: Žádost o vydání výpisu ze živnostenského rejstříku
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Poplatek činí 20,- Kč za každou i započatou stránku.
Poplatek za žádost o výpis je splatný při podání žádosti
Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou. Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100, variabilní symbol: 13610559.
Je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, je třeba za přijetí tohoto podání uhradit (kromě výše uvedených správních poplatků) ještě poplatek 50 Kč.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bez zbytečných průtahů, zpravidla nejpozději do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Nejsou další účastníci řízení
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou z hlediska živnostenského zákona požadovány.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě, že si zvolíte živnostenský odbor Města Český Brod, lze elektronická podání opatřená elektronickým podpisem učinit na adrese centrální podatelny epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka : jgqbsve

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje § 60 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným výpisem s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který výpis vydal.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Nejsou žádné správní tresty.
21. Nejčastější dotazy Kolik zaplatím za výpis?

Výše poplatku závisí na délce výpisu, tedy na počtu stránek. Vyměřit výši správního poplatku tedy lze až na základě informace, na koho je výpis žádán (podle toho, kolik má tento subjekt živností, provozoven apod.). 
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ústřední evidenci podnikatelů podnikajících podle živnostenského zákona (živnostenský rejstřík) zveřejňuje na webových stránkách www.mpo.cz
Takto získaný výpis má však pouze informativní charakter a nelze jej použít jako úřední doklad.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit Výpis z obchodního rejstříku
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.6.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
zpět
Cesbrod